Pre-loader

Duyurular

Validebağ Hakkında Duyurular

VB Korusu Ekolojisi Hakkında


4.111- Validebağ Korusunda Karbon Birikimi ve Sera Etkisinin Azaltılmasına Katkıları

Validebağ Korusunda Depolanan Toplam Karbon Miktarının Hesaplanması

VALİDEBAĞ KORUSUNUN BAZI ÖZELLİKLERİ

1)- Oksijen Üretimi

1 Yeşil bitkiler fotosentez sırasında havadaki CO2 ve topraktaki (H2O) suyu kullanarak bir taraftan organik madde glikoz üretirken bir taraftan da havaya oksijen vermektedirler. Bu kimyasal reaksiyona ait denklem aşağıda olduğu gibidir:

          Işık + Klorofil

                6 H2O  +  6CO2                 →               C6H12O6  +  6O2                

                                                             675 Kcal

Yapılan hesaplamalar, bu olay sırasında havadan alınan 264 gr. CO2 ve topraktan alınan 108 gr. su ile 180 gr. glikoz ve 192 gr. oksijen üretildiğini ortaya koymaktadır. Bu sayısal bilgileri daha basite indirger isek; fotosentez olayı sırasında her 264 gr.lık CO2 tüketimine karşın 192 gr. oksijen üretildiği anlaşılmaktadır. Bitkiler ürettikleri bu glikozu bünyelerinde meydana gelen bir dizi kimyasal reaksiyonlar sonucunda selüloz, lignin, reçine, yağ vb. gibi diğer organik maddelere dönüştürerek kök, gövde, yaprak, tohum vb. gibi çeşitli organlarında depolamaktadır.

Bitkilerdeki karbon birikimi üzerine yapılan hesaplamalarda 1 ünite (gr, kg veya ton) fırın kurusu bitkisel organik madde (Odun, yaprak, kök, kabuk) içinde 0,45 ünite karbon bulunduğu, bu miktar karbon birikimi için de 3,66 kat CO2 e gerek olduğu kabul edilmektedir. Buna göre 100 gr. fırın kurusu organik madde üretmek için (100 x 0,45) x 3,66 = 165 gr. CO2 e gerek bulunmaktadır. O halde basit bir orantı hesabı ile bitkilerin 100 gr. fırın kurusu organik madde üretirken açığa çıkardığı (aynı anda ürettiği)  Oksijen miktarını ;

 

                               264 gr. CO2 tüketimi sırasında            192 gr Oksijen üretilir ise

                               165 gr. CO2 tüketimi sırasında               X  gr Oksijen üretilir     

 

                                           X= (165 / 264) * 192 = 120 gr.

 

olarak hesaplamak mümkündür. Buna göre fotosentez sırasında 100 gr fırın kurusu bitkisel organik madde üretilirken aynı anda 120 gr. da oksijen üretilmektedir. O halde bir orman ekosisteminde üretilen Oksijen miktarını yıllık fırın kurusu organik madde üretiminin 1,2 katı olarak tahmin etmek mümkündür.

Buna göre, bir plan ünitesinde yıllık oksijen üretimini yukarıda açıklanan yaklaşım ile hesaplayabilmek için öncelikle karbon birikimi hesabında olduğu gibi o plan ünitesinde toprak altı ve toprak üstündeki biyokütle artımının her ağaç türü veya yapraklı-iğneyapraklı biçiminde iki ayrı tür grubu için fırın kurusu ağırlık cinsinden ayrı ayrı ortaya konması gerekmektedir. Bu amaçla izlenecek iş sırasını beş temel aşama halinde aşağıdaki biçimde sıralamak mümkündür:

                1-Arazi ölçümlerine dayanılarak plan ünitesi bütününde her ağaç türü veya tür grubu için yıllık cari kabuklu gövde hacim artımlarının ünite bazında hesaplanması,

                2-Cari hacim artımlarının aşağıdaki formül yardımıyla önce gövde biyokütle artımına, sonra da  toprak üstü toplam biyokütle artımına dönüştürülmesi,

TÜBKA = DGHA x FKA x CF                                                              

Formülde TÜBKA, toprak üstü biyokütle artımını (ton) ;  DGHA , her ağaç türü gurubu için toplam dikili gövde hacim artımını (m³) ; FKA , her tür gurubu için daha önce saptanan (Yapraklılar için 0,640 , iğne yapraklılar için 0,473 ) fırın kurusu ağırlıkları ; CF ise , dikili gövde hacmine karşı gelen biyokütleyi toprak üstü toplam biyokütleye çevirmek için   (İğne yapraklılarda 1,20 ; yapraklılarda 1,25) kullanılan dönüşüm faktörleridir .

                3-Toprak altındaki kök artımının, toprak üstü artım yardımıyla tahmin edilmesi, (Toprak üstü toplam biokütle artımını yapraklı tür grubu için 0,15 ; iğne yapraklı tür grubu için 0,20 ile çarpmak suretiyle) 

                4-Bu artımlardan yola çıkılarak her tür veya tür grubu için toplam toprak üstü ve toprak altı biyokütle artımlarının fırın kurusu ağırlık cinsinden ortaya konması,

                5-Toprak üstü ve toprak altı biokütle artımlarını 1,2 sabit çarpanı ile işleme sokarak bu miktar biyokütle üretimi sırasında açığa çıkan oksijen miktarının hesaplanmasıdır.

Fotosentez olayı sadece canlı kütle tarafından gerçekleştirildiği için, karbon hesabında dikkate alınması gereken  ölü örtü  bitkisel kütlesinin ve mineral topraktaki karbon faktörünün oksijen üretiminin tahmin edilmesinde hesabına sokulmaması gerekmektedir.

Plan ünitesinin ürettiği yıllık oksijen miktarı yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hesaplanarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda verilen literatürde bulmak mümkündür.

*Asan, Ü. ; Destan, S. ; Özkan, U.Y. 2002: İstanbul Korularının Karbon Depolama, Oksijen Üretme ve Toz Tutma Kapasitesinin Kestirilmesi.Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 194-202 

             

 

 

Validebağ Korusunda Üretilen Toplam Oksijen Miktarının Hesaplanması

 

 

Oksijen üretim Kaynağı

 

 

 

1

Kabuklu

Gövde

Hacim Artımı

 

(m³)

2

Kabuklu

Gövde

Biyokütle Artımı

*

(Ton)

3

Tepe  ve

Dal

Biyokütle

Artımı

**

(Ton)

     4

Toplam

Fırın

Kurusu

Biyokütle

Artımı

(Ton)

5

Toplam Oksijen

Üretimi 

 

(Ton)

5 x 1,2

6

Toprak üstü bitkisel kütle

         a) Yapraklı Türler

         b) İğne yapraklı Türler

         Toplam

47,6

38,1

5,7

43,8

52,6

46,3

26,3

5,3

31,6

37,9

93,9

64,4

11

75,4

90,5

Toprak altı (kökler) bitkisel kütle

         a) Yapraklı Türler ***

         b) İğne yapraklı Türler

         Toplam

 

6,6

7,9

6,3

7,6

12,9

15,5

Toplam Biyokütle Artımı

88,3

106,0

*    Yapraklılar için 0,640 , iğne yapraklılar için 0,473

**  Yapraklılar için 1,25 ; iğne yapraklılar için 1,20

*** Yapraklılar için 0,15 ; iğne yapraklılar için 0,20

 

2)-TOZ TUTMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

Oksijen üretimi yanı sıra, toplum sağlığı fonksiyonunun bir diğer önemli unsuru ise, ormanların toz tutma kapasitesidir. Havayı kirleten zararlı gazlarla beraber, kirletici toz, karbon, katran, değişik metaller, fosfatlar, kireç, silis ve organik madde zerreciklerinden oluştuğu bilinmektedir.

Yerleşim ve sanayi merkezlerine yakın olan ormanların havası, genelde normal atmosferik temizliğine sahip değildir. Bu konu ile ilgili literatür verilerine göre, dağ ormanlarının havasında bulunan toz zerreciklerin ortalama sayısını, büyük yerleşim merkezlerdeki havanın içinde bulunanlara göre 150, orta ve küçük olanlarda ise yaklaşık 35 defa daha fazla olduğu belirlenmiştir.

                Orman özelliklerine sahip bir bitki örtünün, havayı tozdan arındırma vasıfları iki ana gruba  ayrılmaktadır ki bunlar, mekanik temizleme ve kondenzasyonel etkidir. Mekanik temizleme, ormanı oluşturan ağaç ve diğer bitkilerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan havanın filtrasiyonudur. Kondenzasyonel etki ise, değişik sebeplerden dolayı (uçuşan bitki salgıları, düşük hava hızı, nispi hava nemi, hava sıcaklığı ve bunlara bağlı hava basıncı gibi) ormanda oluşan mikroiklim etkisiyle, toz zerreciklerinin birer kondensasyon çekirdekleri olarak yer yüzüne çökmesidir (hava siltasyonu).

Ormanın hava filtrasyonunu etkileyen yapısal özellikleri, ağaç türleri, orta yaş, orta boy, işletme şekli, düşey ve yatay kapalılıktır. Fakat, en önemli etkenlerden biri, değişik ağaç türlerinin toplam yaprak yüzeyi ile yaprak şeklidir. Diğer önemli bir etken ise, dikey ve yatay kapalılıktır. Hava sirkülasiyonuna daha çok olanak veren düşey kapalı form, aynı yaşlı ve tek katlı ormanlara kıyasla havayı % 15 –25 oranında daha iyi filtre ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalar, bazı ağaç türleri için toz tutma kapasitelerini ortalama değerler olarak Ladin için 30 ton/ha/yıl, Sarıçam, Kayın ve Ihlamur için sırasıyla 35, 68 ve 42 ton/ha/yıl olarak olduğunu göstermiştir.

                Validebağ Korusu’nda  toz tutma kapasitelerini belirlemek amacıyla yukarıda verilen ortalama değerler daha ayrıntılı olarak kullanılmıştır, Bu amaçla, İstanbul korularının alanları üç ayrı temel gruba ayrılmıştır ki bunlar; Saf İbreli; Karışık İbreli+Yapraklı; Yapraklıdır. Ayrıca, toz tutma kapasiteyi etkileyen gelişim çağları - “olgun” (b, c, d  e çagında) ve “gençik” (a ve kısmen ab çağında) biçiminde iki ana gruba bölünmüştür. Aynı nedenle “seyrek” ve “gevşek” kapalılıktaki alanların daha düşük toz tutma kapasiteleri göz önünde bulundurulmuş ve kapalılık oranlarına göre hesaplanmıştır. Toz tutmada daha yüksek performans gösteren katlı ve düşey kapalılığa sahip alanlara ait sonuçlar (normal hesaplamalar hariç) düzeltme katsayıları ile elde edilmiştir.

Hesap işlemlerinde kullanılan ortalama değerler ve düzeltme katsayıları şunlardır:  

                Saf ibreli; 35 ton/ha/yıl, İbreli+Yapraklı; [35+ (68+42)/2]/2= 45 ton/ha/yıl, Yapraklı; 55 ton/ha/yıl, a ve ab çağdaki alanlar; ton/ha/yıl x 0,25, gevşek ve seyrek kapalılıktaki alanlar; ton/ha/yıl x 0,25, çok katlı ve düşey kapalı alanlar; ton/ha/yıl + %15 ton/ha/yıl.

Validebağ Korusunun tuttuğu yıllık ortalama toz kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler, Asan, Ü. ; Destan, S. ; Özkan, U.Y. 2002: İstanbul Korularının Karbon Depolama, Oksijen Üretme ve Toz Tutma Kapasitesinin Kestirilmesi. Orman Amenajmanında Kavramsal Açılımlar ve Yeni Hedefler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 194-202  adlı literatürde mevcuttur.

Validebağ Korusu’nda  Toz Tutma Kapasitesi

Saf İbreli

 

 

 

(ha)

İbreli+

Yapraklı

 

 

(ha)

Yapraklı

 

 

 

(ha)

« »

Çağın-da İbreli

(ha)

«a »

Çağın-da Yapr.

(ha)

Gevşek+

Seyrek İbreli

 

(ha)

Gevşek + Seyrek

Yapr.

(ha)

Katlı Kuruluş-

lar

 

(ha)

Toz Tutma

Kapasi-

tesi

 

(ton/ha/yıl)

2,517

3,107

6,135

0,070

0,293

-

1,269

1,206

921,576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)- KATILIMCILIK

                      Katılımcı yaklaşımın temel mantığı,  toplum içindeki bireylerin ve marjinal grupların kendileri ile ilgili konularda verilecek toplumsal kararlarda ve bunların uygulanması sonunda ortaya çıkacak fayda ve risklerin paylaşımında söz sahibi olmalarıdır. Yukarıda da açıklandığı üzere kent ormanları, içinde yer aldığı kentlerin tarihi, mimari ve kültürel dokusu ile organik bağ içinde olan ve ana dokusu ağaçlardan oluşan canlı ekosistemlerdir. Ormanların topluma sunduğu ruh ve beden sağlığını koruma, yaşanabilir çevre koşullarını iyileştirme ve böylece kent toplumunun fizyolojik ve psikolojik moral düzeyini yükseltme yönündeki kolektif fayda ve fonksiyonlarını görerek ve yaşayarak yararlanmalarını sağlayan bu ekosistemler, kent halkı için hayati öneme sahiptir.

                Validebağ korusu, kent içindeki konumu ve fonksiyonel değerleri itibariyle tüm İstanbul halkının ilgi alanı içine giren bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, koru alanının kullanımı ile ilgili seçeneklerin oluşturulmasında yasal açıdan söz İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olmakla beraber, alınacak kararlarda değişik kesimlerin görüşünün alınması hem doğal çevreye uyum, hem de yerel halka saygı açısından kaçınılmazdır. Katılımcı yaklaşımın bu bağlamdaki en büyük faydası, bir taraftan alınacak kararların daha sağlıklı oluşmasına, bir tarafta da bu kararların uygulanışı sırasında toplumdan gelecek ters tepkilerin işin başında önlenmesine olanak sağlamasıdır.

4)- BİYOLOJİK SÜREÇ

                Validebağ Korusu biyolojik açıdan oldukça zengin bir doğal hazineye sahiptir. Korunun İstanbul gibi büyük bir metropolün göbeğinde yer alması, bu zenginliğin önemini daha da arttırmaktadır. Fauna ve flora konusunda uzman olan değişik araştırmacıların yaptıkları gözlem ve araştırma sonuçları koru içinde yaşları 15 ile 400 yıl arasında değişen 25 türden, yaklaşık 4000 adet ağaç ve ağaççığın bulunduğunu, İstanbul genelinde sayıları giderek azalan sakız ağaçlarının koruda bol miktarda olduğunu, bunlardan 3 adedinin 250-300 yıllık yaş ve görkemli görünüşleri ile anıtsal nitelik taşıdığını ortaya koymuştur. Nitekim, Üsküdar Belediyesi’nin 1996 yılında Prof. Dr. Ünal ASAN yönetiminde yaptırdığı tespitler sonucu, Üsküdar İlçesinde bulunan anıtsal ve korunmaya değer ağaçlardan 9 adedinin ( 2 Erguvan, 2 Fıstıkçamı, 4 Sakız, 1 Meşe) Validebağ Korusu içinde bulunduğu anlaşılmıştır. Bu proje için yaptığımız envanter sonucunda bu ağaçlara birisi anıt olmak üzere 3 adet korunmaya değer ağaç daha eklenmiştir.

                1980 Yılına kadar Validebağ Korusunda hastane ihtiyaçlarını karşılamak ve gelir elde etmek amacı ile tavuk yetiştirildiği, ahırlarda hayvan beslendiği, sebze ve meyve yetiştirildiği, özellikle bugün açık alan olarak görülen alanlarda 1970 li yılların sonuna kadar ekin ekilip harman yapıldığı bilinmektedir. Yöre halkı arasında Mustağbey Armutu olarak ün yapan armutların, Cumhuriyet öncesinde bu arazi üzerinde özel gayretler ile islah çalışmaları yapılarak geliştirildiği belirtilmektedir.

5)KORUDA YABAN HAYAT.

                2000 Yılının Ağustos Ayında, Ornitolog (Kuş Uzmanı) Sn. Asaf ERTAN tarafından koruda yapılan gözlem sonuçları, koruda ikisi Martı, ikisi Kumru, üçü Karga olmak üzere, 27 değişik türde kuş (Güvercin, Yeşil Papağan, Kukumav, Arıkuşu, Akkuyruksallayan, kızılgerdan, Karatavuk, Söğüt Bülbülü, Çıvgın, Saksağan,

Çitkuşu, Sığırcık, Serçe, İspinoz, Küçük İskete, Saka ) bulunduğunu göstermiştir. Listenin bu türler ile sınırlı olmadığı, gözlemlerin bir yıllık zaman dilimine yayılması halinde koruda bunlar dışında başka türler ile de karşılaşılabileceği bu uzman tarafından ayrıca belirtilmektedir. Envanter çalışmaları sırasında ekibimiz tarafından görüntülenen kuş sürüleri de verilmiştir.

Bazı göçmen kuşların ve özellikle de leyleklerin göç yolları üzerinde yer alan Valibağ Korusu 1980 yılına kadar göçmen kuşların uğrak alanı olmuştur. Bu yıllarda başlayan yoğun yapılaşmalar sonucunda korunun bu özelliğinin 1999 Yılından itibaren kaybolduğu ve göç yolunu bugün de kullanan leyleklerin  koru içine artık inmedikleri yabanıl hayata duyarlı pek çok gözlemci tarafından ifade edilmektedir. Bu durum, envanter çalışmaları sırasında ekibimiz tarafından da gözlenmiştir.

                1979 Yılında doğal hayatı koruma çalışmaları bir sürü doğal varlık gibi leylekleri de Afrika-Avrasya göçmen su kuşları anlaşmasına göre soyu tehlike altında olan varlıklar kategorisine almıştır. Bu karar, Validebağ Korusunun uluslararası anlaşmalar açısından da önemli bir rezerv olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, uluslar arası platformda kabul gören yeni ormancılık anlayışının da bir gereği olarak, Validebağ Korusu’nda önceden mevcut olan yabanıl hayat potansiyelinin yeniden ihya edilmesi bu planlamanın temel amaçlarından birisi olmalıdır.

6)-AĞAÇ RAPORU

Koruda en çok karşılaşılan doğal ağaç türleri: Akçaağaç (Acer sp.), Atkestanesi (Aesculus hippocastanum), Ceviz (Juglans sp.), Çınar (Platanus sp.), Çitlenbik (Celtis sp.), Dışbudak (Fraxinus sp.), Fıstıkçamı (Pinus pinea), Göknar (Abies sp.), Halep Çamı (Pinus halepensis), Ihlamur (Tilia sp.), Kızılçam (Pinus brutia), Mazı (Thuja sp.), Meşe (Quercus sp.), Sakız (Pistacia sp.),  Sedir (Cedrus sp.), Servi (Cupressus sp.), Söğüt (Salix sp.), Yalancı Akasya (Robinia pseudoacaica) Üvez (Sorbus sp.). Ayrıca Koru ağaççık, çalı,meyve ve egzotik türler yönünden oldukça zengindir. Bunlar Armut (Pirus sp.), Ayva (Cydonia oblonga),  Badem (Prunus sp.), Dut (Morus sp.), Elma (Malus sp.) Erik (Prunus sp.), İncir (Ficus sp.),  Karayemiş (Lauracerasus officinalis) Kokarağaç (Ailanthus sp.), Kriptomerya (Cryptomeria japonica) Defne (Laurus nobilis) Erguvan (Cercis siliquastrum) Kavak (Populus sp.) Kurtbağrı (Liqustrum sp.), Oya (Lagerstroemia indica) Porsuk (Taxus sp.) Palmiye (Phoenix sp.) olarak belirlenmiştir.. 

Boylu ağaçlar daha çok Validebağ Korusu’nun kuzey ve batı taraflarında yer almaktadır. Bir bölümü anıtsal nitelik kazanmış Meşeler (Quercus robur), Sakız ağaçları (Pistacia atlantica) ile Sedir, Karaçam, Servi gibi ağaçlar tamamı bu kesimlerdedir. Koruda ayrıca Atkestanesi (Aesculus hippocastanum), Akdut (Morus alba), Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia), ve Dışbudak (Fraxinus angustifolia) gibi ağaç türleri de önemli bir yer tutmaktadır.

 

AĞAÇ RAPORU

AĞAÇ CİNSİ

ADET

ÖZELLİKLERİ

SEDİR

670

20-50cm çapında,tahmini yaş 40-100 yıl

ÇAM

180

15-40cm çapında,tahmini yaş 15-60 yıl

MEŞE

774

10-80cm çapında,tahmini yaş 80-400 yıl

DİŞBUDAK

126

10-40cm çapında,tahmini yaş 30-120 yıl

ÇİTLEMBİK

140

10-40cm çapında,tahmini yaş 25-80 yıl

SELVİ

687

10-35cm çapında,tahmini yaş 25-70 yıl

AKASYA

107

5-20cm çapında,tahmini yaş 15-40 yıl

KAVAK

31

10-25cm çapında,tahmini yaş 25-40 yıl

LADİN

3

 

DEFNE

90

Tek tek veya ocaklar halinde 2-5 M BOYDA

CEVİZ

7

 

ÇINAR

111

15-35cm çapında,tahmini yaş30-60 yıl

AKAĞAÇ

29

10-30cm çaplarda

IHLAMUR

3

 

ARMUT-ELMA-ERİK

185

Genelde çok yaşlılar, meyve veriyorlar

MAZI

187

Ağaçcık halinde,2-5 m boyda

KESTANE

5

 

DUT

11

 

JAPON ERİĞİ

5

 

GLADİÇYA

2

 

AYVA

44

 

KURTBAĞRI

3

Ağaçcık halinde

SAKIZ AĞACI

2

 

KOCAYEMİŞ

8

 

ZEYTİN

9

 

TOPLAM

3419

 

NOT:

 

Kızıl çam, sahil çamı,sarı çam,kara çam toplam olarak çam adı altında sayılmıştır.

 

 

Değişik meşe türleri toplam olarak meşe adı altında sayılmıştır.

 

 

Değişik sedir türleri toplam olarak sedir adı altında sayılmıştır.

 

 

HÜSAMETTİN AKKÖK ORMAN MÜH. 29.1.1999

 

7)- SÜREKLİ GÖZÜKEN KUŞ GÖZLEM RAPORU

Yılın ilk Ekin kargasını birlikte kayıt attık. Çıvgınlar yine her yerde, koşturmaca halindeler. Güzel havanın hatırına üreme ötüşünü bile yaptılar. Kızılgerdanlar hüzünlü nağmeleriyle sonbaharı karşılıyorlar. Kızılsırtlı örümcek kuşu, taşkuşu, ekin kargası hedef türlerin dışında sürpriz yaptılar.

 Türler ayrıca kuşbank’a da kaydedilecektir.

 1.      Gümüş martı

2.      Kaya güvercini

3.      Küçük kumru

4.      Boz ebabil

5.      Akkarınlı ebabil

6.      Alaca ağaçkakan (ses)

7.      Kır kırlangıcı 1

8.      Akkuyruk sallayan (ses)

9.      Kızılgerdan

10.   Taşkuşu

11.   Öter ardıç

12.   Karatavuk

13.   Çıvgın

14.   Küçük sinekkapan

15.   Büyük baştankara

16.   Mavi baştankara

17.   Kızılsırtlı örümcekkuşu

18.   Alakarga

19.   Saksağan

20.   Leş kargası

21.   Küçük karga

22.   Ekin kargası 1

23.   Sığırcık

24.   Yeşil papağan 16

25.   Ağaç serçesi 2

26.   Serçe

27.   İspinoz 1

28.   Saka (ses)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)- KORUDA ÇEŞİTLİ DÖNEMLERDE GÖRÜNEN KUŞ TÜRLERİ.

 

1.

Gri Balıkçıl

50.

Ökse Ardıcı

2.

Kara Leylek

51.

Ak Mukallit

3.

Leylek

52.

Maskeli Ötleğen

4.

Çeltikçi

53.

Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen

5.

Arı Şahini

54.

Ak Gerdanlı Ötleğen

6.

Kara Çaylak

55.

Kara Başlı Ötleğen

7.

Yılan Kartalı

56.

Orman Çıvgını

8.

Saz Delicesi

57.

Çıvgın

9.

Çayır Delicesi

58.

Söğütbülbülü

10.

Atmaca

59.

Çalıkuşu

11.

Yaz Atmacası

60.

Kızılgerdan

12.

Şahin

61.

Bülbül

13.

Kızıl Şahin

62.

Kara Kızılkuyruk

14.

Küçük Orman Kartalı

63.

Kızılkuyruk

15.

Kerkenez

64.

Çayır Taşkuşu

16.

Aladoğan

65.

Taşkuşu

17.

Delice Doğan

66.

Boz Kuyrukkakan

18.

Çulluk

67.

Kuyrukkakan

19.

Karabaş Martı

68.

Benekli Sinekkapan

20.

Gümüş Martı

69.

Küçük Sinekkapan

21.

Hazar Martısı

70.

Halkalı Sinekkapan

22.

Kaya Güvercini

71.

Kara Sinekkapan

23.

Tahtalı

72.

Uzun Kuyruklu Baştankara

24.

Kumru

73.

Mavi Baştankara

25.

Küçük kumru

74.

Büyük Baştankara

26.

Büyük Yeşil Papağan

75.

Sarıasma

27.

Yeşil Papağan

76.

Kızıl Sırtlı Örümcekkuşu

28.

Çobanaldatan

77.

Kara Alınlı Örümcekkuşu

29.

Ebabil

78.

Kızıl Başlı Örümcekkuşu

30.

Boz Ebabil

79.

Alakarga

31.

Ak Karınlı Ebabil

80.

Saksağan

32.

Arıkuşu

81.

Küçük Karga

33.

İbibik

82.

Ekin Kargası

34.

Alaca Ağaçkakan

83.

Leş Kargası

35.

Küçük Ağaçkakan

84.

Sığırcık

36.

Orman Toygarı

85.

Serçe

37.

Kır Kırlangıcı

86.

Söğüt Serçesi

38.

Ev Kırlangıcı

87.

Ağaç Serçesi

39.

Ağaç İncirkuşu

88.

İspinoz

40.

Çayır İncirkuşu

89.

Dağ İspinozu

41.

Sarı Kuyruksallayan

90.

Küçük İskete

42.

Dağ Kuyruksallayanı

91.

Florya

43.

Ak kuyruksallayan

92.

Saka

44.

Çıtkuşu

93.

Kara Başlı İskete

45.

Dağbülbülü

94.

Kocabaş

46.

Karatavuk

95.

Tarla Çintesi

47.

Tarla Ardıcı

 

 

48.

Öter Ardıç

 

 

49.

Kızıl Ardıç

 

 

 

Validebağ Korusuna Desteklerinizi Bekliyoruz

Validebağ korusunda sizleride aramızda görmekten memnuniyet duyarız.