Pre-loader

Duyurular

Validebağ Hakkında Duyurular

Validebağ Korusu Tarihi ve Biz


VALİDEBAĞ KORUSU TARİHİ VE BİZ

 1. Adile Sultan Kasrı 1853 yılında Sultan Abdulaziz tarafından kız kardeşi Adile Sultan adına yaptırılmıştır. Mimarı Nikogos Balyan'dır. Adile Sultan Osmanlı hanedanı içinde divanı olan tek kadındır.(Adile Sultan Kasrı fotoğrafları)
 2. Abdulaziz Av Köşkü, Adile Sultan tarafından kardeşi Sultan Abdulazize istirahat köşkü olarak inşa ettirilmiştir.( Abdulaziz av köşkü fotoğrafları)
 3. Adile Sultan Kasrı Cumhuriyetin ilk yıllarında yetimler yurdu (Dar-ül Eytam) olarak kullanılmıştır.
 4. 27 Mayıs 1927 yılında Adile Sultan Kasrında 60 yataklı prevantoryum dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey tarafından açılmıştır.
 5. 22 Nisan 1928 T.B.M.M. Maarif Vekaleti bütçe görüşmeleri toplantı tutanağından Mustafa Necati Bey'in konuşmasından: Efendiler; geçen sene heyet-i aliyenizin kabul buyurduğu bir tahsisat ile açılan prevantoryum tasavvur ettiğimiz şekilde ifası ile muvazzaf olduğu işi bihakkın yapmıştır.( 194 ) şehit çocuğu verem tehlikesinden kurtarılmıştır. Prevantoryum bugünkünden fazla talebe ve muallim kabul edebilecek şekilde tevsii için lazım gelen tahsisat heyet-i aliyenize teklif edilmiştir."
 6. 1928 Yılında bugün huzurevi olarak kullanılan ve daha sonra ilaveler ile genişletilen Mustafa Necati Bey prevantoryumu hizmete alınmıştır.
 7. 1939 Yılında sanatoryumun açılışı yapılmıştır.
 8. 1954 Yılında İhsan Mermerci çocuk prevantoryumu hizmete alınmıştır.
 9. 26 Eylül 1957 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Müdürlüğü Validebağ Korusunun tamamının tahsisini Milli Eğitim Bakanlığına yapmıştır.
 10. 1973 Yılında Öğretmenler Hastanesi açılmıştır.
 11. 1974 Yılında Validebağ Sağlık Meslek Lisesi kurulmuştur.
 12. 1976 Tarihli röperli krokide Validebağ korusunun alanı 354.076m2 dir.
 13. 1979 Yılında doğal hayatı koruma çalışmaları bir sürü doğal varlık gibi leyleklerde Afrika-Avrasya göçmen su kuşları anlaşmasına göre soyu tehlike altında olan varlıklar kategorisine alınmıştır. Bu yıllarda bugünkü 3M konaklarının bulunduğu alanda dahil olmak üzere Validebağ Korusu leyleklerin göçleri esnasında uğradıkları dinlenme alanlarıdır.
 14. 12 Eylül 1980 tarihine kadar Validebağ Korusunda hastane ihtiyaçlarını karşılamak ve gelir elde etmek amacı ile tavuk yetiştirilir, inek beslenir,muhtelif meyve dikimi yapılır,sebze yetiştirilir ve hatta burada 1970 li yılların sonuna kadar ekin ekilir harman yapılır. Meşhur Mustağ bey armutları ilk kez Cumhuriyet öncesinde bu arazi üzerinde geliştirme çalışmaları yapılarak yetiştirilmiştir.12 Eylül 1980 tarihinden sonra gelen yeni yönetim hastane alanında inek 'mi yetiştirilirmiş diyerek döner sermayeyi ortadan kaldırır ve bundan sonra Validebağ Korusu sahipsiz ve bakımsız kalır.
 15. 12 Eylül yönetiminin ilk yıllarında nazım planlarda yeşil alan olarak görülen ve kamulaştırılarak Öğretmenler Hastanesi alanına dahil edilmesi gereken alanda plan değişiklikleri yapılarak bugünkü Validebağ sitesi inşa edilir.
 16. 1986 yılına dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol Validebağ Korusunun ( 3M Çamlıca Konaklarının sınırında leyleklerin konakladığı ağaçsız alan) Marmara Üniversitesine tahsisine olur verir.
 17. 1990 yılında Haydarpaşa Lisesi açılır.
 18. 1994 Yılında İstanbul Valiliği ( Vali Hayri Kozakcıoğlu ) ile Haydarpaşa lisesi Eğitim Vakfı ( Başkanı Nezih Demirkent ) arasında yapılan protokol gereği Abdulaziz Av Köşkünün devri Eğitim-Sen 2 nolu şubenin açtığı dava sonucunda mahkeme kararı ile durdurulur.
 19. 21 Nisan 1994 Tarihinde 3 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Milli Eğitime ait "Haydarpaşa lisesi apart pansiyon inşaatının" derhal durdurulmasına dair karar verir.
 20. 27 Aralık 1995 Tarihinde İstanbul imar planları inceleme komisyonu Altunizade Koruluğunun bulunduğu bölgenin imar planlarında sağlık alanlarından çıkartılmasına dair rapor yayınlar.
 21. 1995 Yılında 3M Konaklarının inşaatına başlanır ve bu yılı takip eden yıllarda bölgeye konan leyleklerin sayısında azalmalar başlar.
 22. 1997 Yılında Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusu üzerinde yapılaşma girişimleri Eğitim-Sen 2 nolu şubenin açmış olduğu dava ile durdurulur.
 23. 20 Ocak 1998 tarihinde İstanbul Valiliği İl Defterdarlığına Validebağ Korusu içinde 50000 m2 lik alanın Marmara Üniversitesine tahsisi kararının kaldırılmasını ister.
 24. 1998 Yılında 3M Çamlıca konaklarının açılışı devlet erkanının katılımı ile yapılır ve bu yıl bu bölgeye konan leyleklerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez.
 25. 1998 Yılında Milli Eğitim Bakanlığı koruyu Haydarpaşa lisesinin tecavüzlerine karşı koruma gerekçesi ile tarihi değeri olan eski ahırları ortadan kaldırır ve şehrin ortasında izci evi inşa etmeye başlar.
 26. 16 Nisan 1998 tarihinde Büyük Şehir Belediyesi tarafından 1/5000 ölçekli planlarda Marmara Üniversitesine tahsis edilen 50 dönümlük alanın hastane alanına alınması onanır ve "hastane alanına alınan bölümün yaklaşık 12000 m2 lik bir kısmının park alanına alındığı ve zemin altında kapalı otopark yapılabileceği" şeklinde plan notu düşülür.
 27. 1998 Ekiminde Acıbadem,Koşuyolu, Altunizade ve Barbaros mahallelerinde oturan gönüllü yurttaşlar bir araya gelerek Validebağ Yurttaş İnisiyatifini oluşturur.
 28. 11 Kasım 1998 tarih ve 73 sayılı Üsküdar Belediyesi İmar Komisyonu kararı ile Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu plan değişiklikleri 1/1000 ölçekli planlara işlenir ve altına "kamuya terki yapılacak alanların 12000m2 lik kısmının terki yapılmadan hiç bir uygulama yapılamaz" plan notu düşülür. Yapılan bu plan değişiklikleri ile Validebağ Korusu içerisinde doğudan - batıya, kuzeyden - güneye 10- 15 m genişliğinde yol geçirilmesi hedeflenir.
 29. 6 Aralık 1998 tarihinde yapılması gereken geniş katılımlı yurttaşlar toplantısı Üsküdar Kaymakamı tarafından "Valilik üzerinden başvuru yapılmadığı" gerekçesi ile son anda iptal edilir. Bunun üzerine 10 Ocak 1999 tarihinde toplantı yapılmasına karar verilir.
 30. 25 Aralık 1998 tarihinde bir haftalık süre içinde toplanan 6000 imzalı dilekçe Büyükşehir Belediyesine toplu olarak gidilerek elden teslim edilir.
 31. 25 Aralık 1998 tarihinde İstanbul 3 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna , Validebağ Korusunun DOĞAL SİT alanı ilan edilerek koruma altına alınması için dilekçe verilir.
 32. 8 Ocak 1999 tarihinde yapılan görüşmede Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Nuran Tözün "Marmara Üniversitesine tahsis edilen arazi üzerinde bir kalp ve damar hastalıkları hastanesi yapmazsam tarihe kara bir leke olarak geçerim" ifadesini kullanır.
 33. 10 Ocak 1999 tarihinde Altunizade, Acıbadem, Barbaros, Koşuyolu mahallelerinde oturan yurttaşların , basının ve diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile ( yaklaşık 600 kişi ) bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapılır.
 34. 29 Ocak 1999 tarihinde Validebağ korusunda bulunan ağaçların cins ve adetlerinin tespiti çalışması raporu yayınlanır.
 35. 3 Şubat 1999 tarihinde 3 nolu Koruma Kurulu, Validebağ Korusunda her türlü uygulamanın durdurulmasına dair ara kararını verir.
 36. Mayıs 1999 tarihinde ara sit kararına rağmen izci evi ve çay bahçesinin açılışı yapılır. Haziran 1999 da Adile Sultan Kasrı ana girişte sol tarafa geniş taşlar döşenir.
 37. 16 Temmuz 1999 tarihinde 3 nolu Koruma Kurulu parselin tamamını koruma altına alan kararını vererek Validebağ Korusunu 1. derece DOĞAL SİT alanı ilan eder.
 38. 17 Ağustos 1999 tarihinde binlerce insanımızın ölümüne neden olan deprem Adile Sultan Kasrı'nın ikinci katındaki etkinliklerin düzenlendiği salondaki hasarı daha da arttırmıştır. (Bu tarihten kısa bir süre önce kontrollü bakım-onarım yapılmaması nedeniyle meydana gelebilecek yıkılma riskinden dolayı kullanıma kapatılmıştı)
 39. 17 Ağustos 1999 tarihini takip eden günlerde Validebağ Korusu binlerce insan için sığınma ve korunma alanı olmuştur.
 40. .27 Ekim 1999 tarihinde Validebağ Korusunda kuş gözlem raporu yayınlanır.
 41. 1999 yılında maalesef leylekler koru ve çevresinde görülmemiştir.
 42. 2000 yılı Ocak ayında Altunizade Korusu ile ilgili Marmara Üniversitesi ile yapılan toplantıya Rektör Vekili Önder Kayhan iki belge sunarak başlamıştır ve konuşmasına şöyle devam etmiştir:Bakın arkadaşlar,biz aynı zamanda Validebağ Korusunda 50 dönüm tahsisli araziye sahibiz. Bizim üniversite çalışanları için sosyal tesislere ihtiyacımız vardır. Gelin burası için sizinle birlikte sizinde yararlanabileceğiniz bir proje yapalım. Biz aynı zamanda iki ay önce Altunizade Korusu' nun tapusunu aldık. Siz de Altunizade Korusun' da yapacağımız otopark ve hastane için sesinizi çıkarmayın.
 43. Ocak 2000 tarihinde yeni bir imza kampanyası başlatılır.
 44. Ocak 2000 tarihinde "Validebağ Korusunu çocuklara, kuşlara, ağaçlara ve tarihe bırakalım" basın metni basın kuruluşlarına fakslanır.
 45. Ocak 2000 tarihinde yurttaş inisiyatifinin çalışmaları ile ilgili web sayfası hazırlanır.
 46. Validebağ gönüllüleri derneği kurulur.
 47. Yeni sağlık meslek lisesi  yapılır.çevresindeki yollar asvaltlanır otopark yapılır . Bütün karşı çıkışlara rağmen  çevreye yayılma yavaş,yavaş devam etmektedir.
 48. Mustafa Necati huzur evinin  sağında kalan alanın ağaçların altına taş döşendi.  Çay bahçesi olarak kullanılıyor.
 49. İzci evi denilen bölüm ve çevresi lokanta çay bahçesi kebapçı  olarak kullanılıyor. Prefabrik büfe, tuvalet  benzeri şeylerle sürekli genişliyor.
 50. Koruya bayrak direkleri ,projöktör direği dikildi.
 51. Yaz aylarında izcilerin konakladığı çadırlar kuruluyor.
 52. Yaz aylarında toplu pikniklere izin veriliyor. Bu da koruda yangın tehlikesini artırıyor. Çöp dağları oluşmasına neden oluyor.
 53.  Toplu pikniklere izin verilmemesi için 1995,1996,2000,2001,2002,2003,tarihlerinde İstanbul valiliğine, Üsküdar Kaymakamlığına, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne,İstanbul  3 numaralı Kültür ve Tabiatı Koruma Kuruluna  verilen dilekçeler ya cevapsız kalmış  veya aylar sonra geçiştirilen cevaplar verilmiştir.

 

Validebağ Korusuna Desteklerinizi Bekliyoruz

Validebağ korusunda sizleride aramızda görmekten memnuniyet duyarız.